Terms & Conditions

Maart 2024

Voordat de klant de een samenwerking aangaat dient hij eerst deze algemene voorwaarden te lezen.
Deze voorwaarden zijn opgesteld om een aantal richtlijnen te geven waar zowel LITSTILL als de Opdrachtgever zich aan dient te houden.
Alle content van deze website is eigendom van LITSTILL en is beschermd door de Nederlandse auteurswet. Zowel tekst als foto’s als andere content mogen niet worden gedownload, gekopieerd, vermenigvuldigd, afgedrukt, opgeslagen, gewijzigd of anderzijds gebruikt worden zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de maker.
Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1. Offerte: alle aanbiedingen van LITSTILL aan (rechts)personen waarmee beoogd wordt een Overeenkomst aan te gaan.

1.2. Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen LITSTILL (hierna: Opdrachtnemer) en de persoon of personen waarmee de overeenkomst wordt gesloten (hierna: Opdrachtgever)

1.3. Opdracht: de dienst of het product dat door de LITSTILL geleverd zal worden.

1.4. LITSTILL is tevens gebruiker van deze Algemene Voorwaarden en Opdrachtnemer

1.5. Opdrachtgever: de (rechts)persoon of personen waarmee LITSTILL de overeenkomst gesloten heeft, tevens de aanvaarder van deze Algemene Voorwaarden.

1.6. Annuleren: Beëindiging of ontbinding van de Overeenkomst.

1.7. Schriftelijk: Waar in deze Algemene Voorwaarden wordt gesproken van ‘schriftelijk’, wordt tevens bedoeld elektronische communicatie zoals e- mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast betreffende ontvangst van elektronische communicatie ligt te allen tijde bij Opdrachtgever.

1.8. Gebruik: verveelvoudigen en/of openbaar maken in de zin van de Auteurswet 1912.
Artikel 2. Toepassing
2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen LITSTILL en Opdrachtgever, alsmede op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten.

2.2. Bepalingen of voorwaarden gesteld door Opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze Algemene Voorwaarden zijn voor LITSTILL slechts bindend indien en voor zover deze door LITSTILL uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
Artikel 3. Aanbod
3.1. LITSTILL doet een aanbod in de vorm van een offerte waaruit blijkt welke diensten er voor welk bedrag geleverd kunnen worden.

3.2. Aanvaarding van het aanbod geschiedt schriftelijk of per email. Hierbij dient expliciet door Opdrachtgever bevestigd te worden welke diensten afgenomen zullen worden. Het geven van een opdracht door Opdrachtgever aan LITSTILL staat hierbij gelijk aan het aanvaarden van de offerte/prijsopgave welke gestuurd door LITSTILL.

3.3. Een aanbod (offerte) verliest haar geldigheid 14 dagen na de datum van verzending door LITSTILL.

3.4. Prijsopgaven in aanbiedingen en offertes kunnen wijzigingen ondergaan door (onvoorziene) veranderingen in de werkzaamheden.

3.5. Een concept gemaakt door LITSTILL is eigendom van LITSTILL tenzij het wordt afgekocht door de opdrachtgever. Mocht de andere partij het concept willen afkopen en door een andere partij laten uitvoeren worden er 10% van de op dat moment berekende productie kosten in rekening gebracht.
Artikel 4. Aanvaarding van de Opdracht
4.1. Opdrachtgever dient het aanbod expliciet en schriftelijk te aanvaarden. Indien Opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt, of althans die indruk wekt, dat LITSTILL werk verricht in het kader van de Overeenkomst, dan wordt het aanbod als aanvaard beschouwd.

4.2. LITSTILL houdt zich het recht voor een opdracht te weigeren indien na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt die uitvoering voor LITSTILL onaanvaardbaar maken.

4.3. Na aanvaarding kan de Overeenkomst slechts met wederzijdse instemming worden gewijzigd. LITSTILL is in dat geval gerechtigd het voor de Overeenkomst verschuldigde honorarium aan te passen.
Artikel 5. Uitvoering van de Opdracht
5.1. LITSTILL zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, in de stijl waarin LITSTILL gebruikelijk werkt. LITSTILL is niet aansprakelijk voor geschillen op basis van smaakgevoeligheid. Indien dit zich voor doet is de Opdrachtgever verplicht de diensten en producten van LITSTILL te vergoeden. Tenzij anders overeengekomen.

5.2. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering aan de opdracht mogelijk te maken.

5.3. LITSTILL levert de beelden af in de gebruikelijk hanteerde stijl.

5.4. In geval van (ernstige) omstandigheden waardoor het voor LITSTILL niet mogelijk is de opdracht zelf op de overeengekomen datum uit te voeren, zal LITSTILL indien nodig zorgdragen voor een vervangende partij, of indien mogelijk een nieuwe datum overeenkomen.

5.5. Om de montage qua tijd en kosten efficiënt te laten verlopen wordt een 3 versie methode gebruikt: Versie 1: De ruwe montage. Deze eerste versie wordt zoveel mogelijk volgens het script gemaakt maar is nog niet tot in detail afgewerkt. de klant krijgt deze versie te zien en geeft feedback over de structurele en inhoudelijke keuzes. Versie 2 : De montage. Aan de hand van de feedback wordt een nieuwe versie gemonteerd, deze versie is tot in detail afgewerkt. De klant krijgt deze versie te zien en kan feedback geven over details; timing, kleurbewerking, titels, transities etcetera. Wanneer de opdrachtgever binnen het tijdbestek van twee weken geen gewenste aanpassingen aanlevert, vervalt het recht op aanpassingen en kan het product in rekening worden gebracht. Versie 3 : Final montage. De montage wordt n.a.v. de feedback aangepast en de productie is klaar. Als na versie 3 nog verdere aanpassingen gewenst zijn, dan zal dit als meerwerk in rekening worden gebracht.
Artikel 6. Levering
6.1. Voorafgaand aan de productie wordt een datum van oplevering overeengekomen. Indien de datum van oplevering niet behaald kan worden zal dit tijdig worden gemeld aan de opdrachtgever. Met een uitloop van 14 dagen.

6.2. LITSTILL maakt vooraf melding van producten met een langere levertijd. De geschatte levertijd van deze producten worden aan de Opdrachtgever per e-mail gecommuniceerd.

6.3. LITSTILL levert betalende Opdrachtgever de overeengekomen producten. Deze worden digitaal aangeleverd tenzij anders is overeengekomen.
Artikel 7. Vergoeding
7.1. Indien door partijen geen vergoeding is overeengekomen, is de door LITSTILL gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing, zoals vermeld in offerte, prijsopgave of prijslijst.

7.2. Indien niet van een gebruikelijke vergoeding gesproken zal worden, rekent LITSTILL een redelijke en billijke vergoeding voor het geleverde.

7.3. Indien aannemelijk is dat LITSTILL hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren zal LITSTILL dit doorberekenen aan Opdrachtgever.

7.4. De uiteindelijke vergoeding wordt gebaseerd op basis van verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten op basis van nacalculatie.

7.5. Alle door LITSTILL genoemde bedragen zijn exclusief BTW & kilometer vergoeding, tenzij anders overeengekomen.
Artikel 8. Betalingsvoorwaarden
8.1. LITSTILL zal voor het door Opdrachtgever verschuldigde bedrag een (elektronische)factuur sturen aan Opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.

8.2. Indien over de betalingstermijn niets is overeengekomen, bedraagt de betalingstermijn 30 dagen na factuurdatum. Indien Opdrachtgever niet tijdig betaald, is hij vanaf 40 dagen na de datum van de factuur van rechtswege in verzuim zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist. Indien een verschuldigd bedrag niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente (8%) verschuldigd.

8.3. Indien Opdrachtgever meent dat (een gedeelte van) een factuur onjuist is, dient hij dit binnen de betalingstermijn aan LITSTILL te melden. De betalingstermijn van het betwiste (niet het overige) wordt opgeschort totdat LITSTILL de melding heeft onderzocht. Indien na onderzoek van LITSTILL blijkt dat de betwisting onterecht was, dient Opdrachtgever binnen 10 dagen het betwiste alsnog te voldoen.

8.4. Bij een niet tijdige betaling is Opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incasso kosten, daaronder begrepen de kosten voor o.a. advocaten, deurwaarders en incassobureaus.

8.5. Na het verstrijken van de betaaltermijn is Opdrachtgever die niet tijdig betaald van rechtswege in verzuim, zonder dat hier ingebrekestelling is vereist. Vanaf dat moment is LITSTILL gerechtigd haar dienstverlening te beperken of eindigen, zonder dat Opdrachtgever het recht heeft een vergoeding te verlangen voor eventuele schade die hem hierdoor mocht ontstaan.

8.6. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Opdrachtgever in staat van faillissement, Opdrachtgever overlijdt en ook, indien deze in liquiditeit treedt of wordt ontbonden.
Artikel 9. Annulering en Opschorting
9.1. Indien Opdrachtgever niet tijdig de benodigde informatie voor de uitvoering van de opdracht verstrekt of verzuimt (tijdig) aanwezig te zijn, terwijl dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is, is LITSTILL gerechtigd de Overeenkomst op te schorten of te ontbinden.

9.2. Opschorting, dan wel ontbinding van de overeenkomst geschiedt schriftelijk.

9.3. Bij ontbinding van de overeenkomst door Opdrachtgever brengt LITSTILL 25% van de overeengekomen totaalprijs in rekening.

9.4. Betalingsverplichting geldt tevens indien Opdrachtgever geen gebruik wenst te maken van de in het kader van de Overeenkomst vervaardigde werkzaamheden of producten.
Artikel 10. Klachten
10.1. Klachten met betrekking tot geleverde producten dienen binnen 5 dagen na ontvangst gemeld te worden bij LITSTILL.

10.2. Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.
Artikel 11. Auteursrecht
11.1. Elke Overeenkomst houdt mede de in dit artikel omschreven licentie in met betrekking tot het werk van de LITSTILL, indien niet anders overeengekomen.

11.2. Het auteursrecht alsmede andere rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de Opdracht ontwikkelde of ter beschikking gestelde materialen berust bij LITSTILL.

11.3. LITSTILL behoudt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, social media, promotiemateriaal, tijdschriftartikelen, visitekaartjes, website en weblog, advertenties.

11.4. Opdrachtgever is niet gerechtigd het werk te verveelvoudigen of zelf aanpassingen door te voeren tenzij anders is overeengekomen.

11.5. Opdrachtgever is, tenzij anders overeengekomen, niet bevoegd sublicenties te verlenen aan derden, noch haar eigen licentie over te dragen.

11.6. Opdrachtgever dient schriftelijk toestemming te vragen voor het inzenden van een video ten behoeve van wedstrijden en publicaties door derden.

11.7. Opdrachtnemer dient de persoonlijkheidsrechten van LITSTILL, zoals vermeld in artikel 25 Aw in acht te nemen.

11.8. Digitaal of analoog bewerken van de geleverde werken is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van LITSTILL.

11.9. Elk gebruik van een werk van LITSTILL dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van LITSTILL.

11.10. Bij inbreuk op de auteursrechten en/of persoonlijkheidsrechten van LITSTILL, rekent LITSTILL twee maal de gebruikelijke licentievergoeding voor een dergelijk geval, ter vergoeding van de geleden schade.

11.11. Schadevergoeding geeft geen recht op verder gebruik van het werk van LITSTILL.
Artikel 12. Portretrecht
12.1. Tenzij anders is overeengekomen, is LITSTILL gerechtigd de gemaakte werken ter eigen promotie te gebruiken. Hieronder wordt mede, doch niet uitsluitend begrepen het gebruik op website en weblog, portfolio, tijdschriftartikelen, in drukwerk, beursmateriaal, als advertentie en ander promotiemateriaal. Afwijkende afspraken worden schriftelijk vastgelegd.
Artikel 13. Aansprakelijkheid
13.1. LITSTILL is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij de Opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van LITSTILL of diens vertegenwoordigers.

13.2. LITSTILL is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet- gekalibreerde beeldschermen.

13.3. De aansprakelijkheid is beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag.
Artikel 14. Wijzigingen van deze algemene voorwaarden
14.1. LITSTILL houdt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

14.2 Indien Opdrachtgever een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe Algemene Voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.
Artikel 15. Rechts- en forumkeuze
15.1. Indien een bepaling uit de Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen en de Overeenkomst in stand.

15.2. Op alle rechtsverhoudingen tussen LITSTILL en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
KVK: 92559204 - BTW: NL004966940B63
Contact Details Copyright © 2024 All Rights Reserved